ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสุนทรพจน์และคลิปวิดีโอเพื่อสันติภาพระดับชาติ  [อ่าน : 153]
 
  ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.7 เป็นประธานในการเปิดประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะภาษาไทย  [อ่าน : 109]
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ สพม.7  [อ่าน : 84]
 
  ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.7 ประชุมชี้แจงเกีี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ  [อ่าน : 70]