ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.7 ประชุมชี้แจงเกีี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ  [อ่าน : 22]
 
  ท่านรองอำนวยพร ทรัพย์คง รอง ผอ.สพม.7 ให้โอวาทและมอบดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจนักเรียน  [อ่าน : 23]
 
  ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.7 นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต  [อ่าน : 22]