ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  [อ่าน : 22]
 
  ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  [อ่าน : 31]
 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์  [อ่าน : 27]
 
  ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์  [อ่าน : 23]