ข่าวเด่น สพม7


สพม. 7 ร่วมกับ (ศอ.ปส.จ.สระแก้ว)
เมื่อ : 18 กันยายน 2562  [อ่าน : 7]
ลงพื้นที่ตรวจสารเสพติด ในปัสสาวะนักเรียน
สพม.7 ดำเนินการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมื่อ : 18 กันยายน 2562  [อ่าน : 4]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ดำเนินการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เทิดเกียรติผู้ทรงค่า งามสง่าแม่พิมพ์ไทย สู่เส้นชัยที่งดงาม ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ
เมื่อ : 18 กันยายน 2562  [อ่าน : 6]
นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ ร่วมต้อนรับ ดร.วสันต์ นาวเหนียว ผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 9 ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ
สพม.7 คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น
เมื่อ : 11 กันยายน 2562  [อ่าน : 28]
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ประจำปี 2563
สพม.7 คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เมื่อ : 11 กันยายน 2562  [อ่าน : 34]
เพื่อรับเครื่องหมาย เชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปีงบประมาณ 2562
ผอ. สพม.7 ร่วมประชุมสัมมนารับนโยบายและทิศทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาฯ
เมื่อ : 09 กันยายน 2562  [อ่าน : 14]
ผอ. สพม.7 ร่วมประชุมสัมมนารับนโยบายและทิศทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา
สพม.7 ศึกษาดูงาน ณ สพม.10 ภายใต้ชื่อเขตสุจริต
เมื่อ : 09 กันยายน 2562  [อ่าน : 22]
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
สพม.7 ดำเนินโครงการค่ายทักษะชีวิต ปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน
เมื่อ : 04 กันยายน 2562  [อ่าน : 21]
สพม.7 ดำเนินโครงการค่ายทักษะชีวิต ปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ให้กับโรงเรียนในสังกัด จังหวัดสระแก้ว
สพม.7 ร่วมต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ : 04 กันยายน 2562  [อ่าน : 19]
สพม.7 ร่วมต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการติดตามและประเมินผลการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแบบเชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สพม.7 ประชุมรับฟังนโยบายทางการศึกษา และมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรฯ
เมื่อ : 04 กันยายน 2562  [อ่าน : 21]
สพม.7 ร่วมกับคณะกรรม ก.ต.ป.น. สพม.7 ในการดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ได้จัดโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ฯ
สพม.7 รับบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เมื่อ : 04 กันยายน 2562  [อ่าน : 15]
สพม.7 รับบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก จำนวน 4 ราย
สพม.7 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
เมื่อ : 04 กันยายน 2562  [อ่าน : 18]
สพม.7 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
สพม.7 ปลูกต้นรวงผึ้ง "ต้นไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่ 10
เมื่อ : 09 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 53]
นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 นำข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด สพม.7 พร้อมด้วยสหวิทยาเขต สพม.7 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ฯ
พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ฯ จ.ปราจีนบุรี
เมื่อ : 09 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 83]
นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี
การประชุมงานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ 2562
เมื่อ : 09 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 26]
นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 เป็นประธานการประชุมงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สพม. 7 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
เมื่อ : 09 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 22]
นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7. พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ และบุคลากร ในสังกัด สพม. 7 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
สพม. 7 เข้าร่วมพิธี เปิดและลงนามความร่วมมือ สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษาฯ
เมื่อ : 06 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 34]
นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม. 7 เข้าร่วมพิธี เปิดและลงนามความร่วมมือ สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อร่วมบริหารข้อมูลการจัดการเรียนการสอน การแนะแนวสายงานอาชีพและร่วมมือทวิศึกษา มีการบูรณาการเชิงบริหาร บูรณาการเรียนการสอนและมีความเป็นเอกภาพน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
สพม.7 จัดการประชุมชี้แจงขั้นตอนสิทธิประโยชน์ของผู้เกษียณอายุ ราชการที่พึงได้รับหลังเกษียณอายุราชการ
เมื่อ : 02 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 33]
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.7 จัดการประชุมชี้แจงขั้นตอนสิทธิประโยชน์ของผู้เกษียณอายุ ราชการที่พึงได้รับหลังเกษียณอายุราชการ ซึ่งมีข้าราชการ จำนวน 70 ราย และลูกจ้างประจำ จำนวน 8 ราย รวมทั้งสิน 78 ราย โดยมีนายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เป็นประธานการประชุมฯ
สพม.7 ร่วมงานไหว้ครู - ครอบครู ประจำปี 2562
เมื่อ : 02 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 36]
สพม. 7 ร่วมงานไหว้ครูครอบครู ประจำปี 2562 จัดโดยสภาวัฒนธรรมอำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
สพม.7 การประชุมเตรียมการจัดงานมอบเกียรติบัตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เมื่อ : 02 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 27]
นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม. 7 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานมอบเกียรติบัตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พร้อมด้วยประธานสหวิทยาเขต และเลขานุการสหวิทยาเขต เข้าร่วมประชุม
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]