แจ้งสถานศึกษาทราบ


การคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ 2560
07 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 159]
โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับองค์กร
30 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 57]
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ 2561
30 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 117]
โครงการอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด
30 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 271]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
30 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 45]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยส่งผลงานเข้ารับ รางวัลโลกสีเขียว ครั้งที่ 19
30 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 42]
การประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
24 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 38]
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด ประจำปี งบประมาณ 2561
24 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 212]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ประจำปี 2560
24 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 48]
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด
24 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 78]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขอรับเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ
24 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 34]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร
23 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 66]
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 40]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น BTC
23 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 989]
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
21 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 52]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
21 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 24]
ขอเชิญ เข้าร่วมงาน "รวมพลังเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง" ปี 2560
21 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 44]
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
21 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 28]
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
17 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 66]
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำขวัญวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
17 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 46]
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]