แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
12 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 80]
บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานสำหรับปีงบประมาณ 2562
28 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 193]
แนวทางการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุนนักเรียนประจำพักนอนในโรงเรียน สังกัด สพฐ
28 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 126]
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ฯ
28 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 99]
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง พ.ศ.2562
16 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 238]
การใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต
18 เมษายน 2562  [อ่าน : 225]
แนวทางการปฏิบัติ เรื่องการติดตั้ง Internet ในโรงเรียน สังกัด สพม.7
22 พฤศจิกายน 2561  [อ่าน : 483]
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ฯ
09 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 735]
มาตราการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
08 พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 455]
การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
04 พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 798]
แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
12 มีนาคม 2561  [อ่าน : 675]
แนวทางสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2561
20 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 1085]
คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
04 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 933]
ประชาสัมพันธ์ไม่มีเรื่องร้องเรียน
03 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 764]
ตัวอย่างกรณีความผิดและโทษทางวินัย 1
03 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 1028]
ตัวอย่างกรณีความผิดและโทษทางวินัย
03 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 700]
ช่องทางการร้องเรียน
02 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 739]
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
01 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 1118]
เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
01 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 1026]
คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน
30 ตุลาคม 2560  [อ่าน : 713]
  แสดงหน้า [1] 2   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]